English | Spanish | Dutch | German
Log in

Word lid van timpara, onze community voor Circulaire Solidariteitseconomie!
Geef Wat Je Kunt & Krijg Wat Je Nodig Hebt. Zonder Geld! Scroll hieronder naar beneden voor meer informatie.

Join timpara, our community for Circular Solidarity Economy!
Give What You Can & Get What You Need.  Without Money! Scroll down below for more information.

 

What is Timpara?

(English at the bottom)

of, wat is een circulaire solidariteitseconomie?

timpara is een gemeenschap waar mensen goederen of diensten uitwisselen zonder geld te gebruiken. Jij hebt bijvoorbeeld een broodrooster die jij niet gebruikt. Je biedt het op timpara aan anderen aan. Of jij kunt niet zelf boodschappen doen bij de supermarkt omdat jij oud of ziek bent. Je vraagt ​​iemand anders het voor je te doen.

Alle goederen en diensten worden zonder geld op Timpara geruild (geen euro's, geen dollars enz). In plaats daarvan gebruiken we onze eigen "valuta" genaamd timpara!  Waarom een ​​nieuwe valuta? De "geven & nemen" -economie stimuleren door mensen aan te moedigen zowel te geven als te nemen. Trouwens, je kunt altijd dingen aanbieden / aanvragen voor 0 (nul) timparas als je wilt!

We zijn niet naïef. We weten dat het op geld gebaseerde economie belangrijk is. Maar er zijn ook andere manieren waarop de economie bovenop de klassieke economie kan opereren. Zoals circulaire solidariteitseconomie! Dit is timpara!

Engish

or, What is Circular Solidarity Economy?

timpara is a community where people exchange goods or services without using money. For example, you have a radio that you are not using. You offer it on timpara to others. Or, because you are old or sick, you request another person do supermarket shopping for you.

In timpara community, all the goods and services are exchanged without money (no Euros, no Dollars etc).  Instead we use our own "currency" called timpara! Why a new currency? To stimulate the "give & take" economy by encouraging people to give, as well as to take. Besides, you can always offer/request things for 0 (zero) timparas if you like!

We are not naive. We know that money-based economy is important. But there are also additional ways the economy can operate on top of classical economy. Like circular solidarity economy!  This is timpara!

Nederlands

 

How does it work?

(English at the bottom)

Hoe werkt deze 'geven en nemen'-circulaire solidariteitseconomie?
 

Heb je dat boek dat je niet meer nodig hebt? Geef het aan iemand in de timpara-gemeenschap en verdien 'timparas'. Gewoon een willekeurig aantal timparas waarvan je denkt dat het goed is en de andere kant is het daarmee eens. Of heb je vaardigheden waar anderen van kunnen profiteren? Bouw bijvoorbeeld een website voor iemand en ontvang 'timpara's'. Gebruik vervolgens deze timparas om services of goederen van anderen te ontvangen!

Je zult geen advertenties in timpara zien met prijzen in euro's, dollars, peso's, bitcoins etc. Er zijn genoeg andere platforms voor de reguliere economie. Bij timpara gebruiken we geen echte valuta.

English

How does this "Give & Take" circular solidarity economy work?

Do you have that book you don't need anymore? Give it to someone in timpara community and earn "timparas". Just any number of timparas that you think is right and the other side agrees. Or do you have skills that others can benefit? For example, build a website for someone and get "timpara"s. Then use these timparas to get services or goods from others!

You will not see any advertisements in timpara with prices in Euros, Dollars, Pesos, bitcoins etc. There are enough other platforms for the mainstream economy. At timpara, we do not use real currency.

timpara is Free & Fair

timpara is gratis om mee te doen en te gebruiken.

Van tijd tot tijd kan onze website advertenties weergeven om inkomsten te genereren om onze kosten te dekken.

timpara respecteert uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

English

timpara is free to join and use. 

From time to time our website may display advertisements to generate revenue for covering our costs.

timpara respects your privacy. Please read our privacy statement.

Items marked with a * are mandatory